Politika kvaliteta naše firme  je sastavni deo ukupne poslovne politike, zasnovane na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na principima menadžmenta kvalitetom. Naša vizija je osvajanje novih tržišta preko procesa inovacija i konstantnog unapređenja kvaliteta usluga i tehničkih rešenja.

Da bismo ovo postigli odlučili smo se za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima međunarodnog  standarda SRPS ISO 9001:2008, pri tom vodeći računa o svim zainteresovanim stranama: našim kupcima i korisnicima, zaposlenima, isporučiocima i društvenoj zajednici kroz:

  • Stalno praćenje i ispunjavanje zahteva kupaca / korisnika kroz pouzdanu i doslednu isporuku proizvoda  koji zadovoljavaju njihove zahteve, očekivanja i potrebe
  • Obuku i osposobljavanje zaposlenih, kao i povećanje njihove motivacije u cilju osiguranja  kvaliteta poslovanja i kvaliteta proizvoda  proizvoda
  • Poštovanje standarda, zakona i propisa
  • Uspostavljanjem obostrano korisnih partnerskih odnosa sa isporučiocima kako bi odgovorili našim zahtevima za kvalitetom njihovih proizvoda
  • Zaštita prirodne okoline u kojoj radimo, smanjivanjem zagađenja kroz efikasno korišćenje resursa u cilju poboljšanja životne sredine
  • Analizama postignutih rezultata u cilju unapređivanja procesa, proizvoda i usluga

Naša kompetentnost, tehnologija, poslovna kultura uz primenu i stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9001:2008 omogućuje nam  ponudu kvalitetnih tehničkih rešenja i uspešno pozicioniranje i organizovanje  kompanije po svim svetskim, evropskim i domaćim standardima.

BEOČIN, 17.04.2013.